Аб'яднанне па інтарэсах "Краязнаўства"

Друкаваны орган аб'яднання па інтарэсах – газета "Краязнаўчы веснік"

Краязнаўчы веснік №1 Краязнаўчы веснік №2 Краязнаўчы веснік №3
Краязнаўчы веснік №4 Краязнаўчы веснік №5 Краязнаўчы веснік №6
Краязнаўчы веснік №7 Краязнаўчы веснік №8 Краязнаўчы веснік №9
Краязнаўчы веснік №10 Краязнаўчы веснік №11 Краязнаўчы веснік №12
Краязнаўчы веснік №13 Краязнаўчы веснік №14 Краязнаўчы веснік №15
Краязнаўчы веснік №16 Краязнаўчы веснік №17-18 Краязнаўчы веснік №19
Краязнаўчы веснік №20  Краязнаўчы веснік №21  Краязнаўчы веснік №22
Краязнаўчы веснік №23-24 Краязнаўчы веснік №25 Краязнаўчы веснік №26
Краязнаўчы веснік №27 Краязнаўчы веснік №28 Краязнаўчы веснік №29
Краязнаўчы веснік №30  Краязнаўчы веснік №31 Краязнаўчы веснік №32-33
Краязнаўчы веснік №34 Краязнаўчы веснік №35-36

 Мэ­ты:

  • усебаковае вывучэнне свайго рэгіёну,  па­шырэн­не ве­даў пра міну­лае і сён­няшні дзень свай­го краю, даследванне рэгіянальнай культурна- гістарычнай і прыроднай спадчыны;
  • прывіццё пат­рэбнасці ў дзей­сным кло­паце пра бу­дучы­ню свай­го краю,  пра папулярызацыю і за­хаван­не яго куль­тур­най і пры­род­най спад­чы­ны.

Тэматычны план

 

№ п/п Назва раздзелаў Усяго гадзін Тэарэтычныя

заняткі

Практычныя заняткі
1 Уводна-азнаямляльныя заняткі 6 4 2
2 Родны край: учора і сёння 45 24 21
3 Спадчына нашага краю: культурная і духоўная 30 12 18
4 Гарады-пабрацімы Лунінца 18 9 9
5 Беларускі народны каляндар 21 15 6
6 Прыродная спадчына краю 15 9 6
7 Мой радавод 24 9 15
8 Летапіс каледжа 9 6 3
9 Слаўныя постаці краю 18 9 9
10 Старонкі ваеннай гісторыі 14 8 6
Усяго: 200 105 95

- даследваць заканамернасці ўзнікнення і развіцця беларускага этнасу, сучасныя этнічныя асаблівасці рэгіёна і традыцыі мясцовага краязнаўства. 

Задачы вывучэння раздзелаў:

 

- вывучыць асаблівасці рэгіянальных з’яў і элементаў культуры,  літаратуры, мастацтва, фальклору,  весці пошук механізмаў пераемнасці мясцовых культурных традыцый.

- вывучыць святы, абрады, фальклор з  беларускага  народнага  календара (асенні, зімовы, вясновы, летні цыклы).

- навучыць складаць асабісты радавод, правесці даследванне сямейных традыцый і рэліквій.

- вывучыць летапіс каледжа, пазнаёміцца з вядомымі выпускнікамі, весці прапаганду дасягненняў каледжа.

- аднавіць і захаваць імёны і гістарычныя здзяйсненні людзей, якія праславілі наш край вынікамі сваёй творчай дзейнасці.
- даследваць старонкі Вялікай Айчыннай вайны.